به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش‌های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون‌های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه‌های مختلف علوم زیستی، کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تشکیل می‌گردد.

کمیته اخلاق در پژوهش به صورت متمرکز در ستاد دانشگاه مستقر بوده وکلیه طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها جهت اخذ تاییدیه اخلاق به این کمیته ارسال می‌گردید. از سال 1394کمیته اخلاق دانشکده پزشکی کار خود را آغاز نمود. بررسی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشکده، اعتلای اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت‌های این کمیته می‌باشد.

Template settings