مراجعه کننده محترم واحد کارگزینی خواهشمند است به پرسشنامه زیر پاسخ مناسب ارائه فرمایید. امیـد است به یاری پاسخ های دقیـق و بی طرفانه جنابعالی/ سرکارعالی که از نظر ما محرمانه تلقی خواهد شد بتوانیم خدمات مطلوبتری ارائه نمائیم.

 

 

 

نام واحد ارائه دهنده خدمت:                                       تاریخ مراجعه:

مشخصات فردی )در صورت تمایل( :

  نام و نام خانوادگی :

جنس:                 سن:                   میزان تحصیلات:                 شغل:                  شماره تماس / ایمیل :

 

اطلاعات نظرسنجی

  1. نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات چگونه بوده است؟

عالی□                 خوب□                متوسط□             ضعیف□

 

  1. نوع برخورد کارکنان در مواجهه با مشکلات احتمالی چگونه بوده است؟

عالی□                 خوب□                متوسط□             ضعیف□

 

  1. ارزیابی کلی شما از خدمات ارائه شده چگونه بوده است؟

عالی□                 خوب□                متوسط□             ضعیف□

 

  1. آیا کار در زمان مقرر و بطور مناسب انجام شده است؟

بلی□                  خیر□

 

  1. آیا متصدی مربوطه پاسخگویی مناسب داشته است؟

بلی□                  خیر□

 

مشخصات فرد یا افرادی که برخورد مناسب، نامناسب و یا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی داشته اند را مرقوم فرمائید.

نام و نام خانوادگی

نوع برخورد یا درخواست

برخورد مناسب

برخورد نامناسب

درخواست خلاف مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظر و پیشنهاد خود را برای بهبود امور مرقوم فرمائید.

 

 

 

لطفا پس از تکمیل فرم آنرا به صندوق نظر سنجی واقع در طبقات دانشکده پزشکی منتقل نمایید

Template settings