ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

مقطع تحصیلی

سایر اطلاعات

1

زهرا نوری خانقاه

آموزش پزشکی

دکترای تخصصی

_

2

علیرضا نجفی

ایمنی شناسی

دکترای تخصصی

_

3

نسرین همتی

انگل شناسی و قارچ شناسی

دکترای تخصصی

_

4

ماهک اصولی

نگین وطن خواه

رشته فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

رشته فناوری‌تصویربرداری:

سحر محمدجانی

5

سعید ترشیزی

فارماکولوژی

دکترای تخصصی

_

6

تینا کیانفر

فیزیولوژی

دکترای تخصصی

_

7

بنقشه صفی زاد

مهسا برات طرقی

بیوشیمی بالینی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

_

8

زهرا مهرآسا

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

_

9

غزاله گودرزی

رشاد رضاپور

آناتومی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

رشته بیولوژی تولیدمثل:

حسین عینی

10

راحیل ناهید سمیعی

پرستو معتمدآریا

ویروس شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

_

11

نگار نری میسا

لیلا دادگر

میکروب شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

کارشناسی ارشد

_

Template settings