وابستگی‌های گروه‌های آموزشی دانشکده پزشکی

(AFFILIATION)

 

گروه آموزشی

وابستگی به فارسی

وابستگی به انگلیسی

گروه‌های بالینی
Clinical Departments

آسیب‌شناسی

گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Pathology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اخلاق پزشکی

گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Medical  Ethics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ارتوپدی

گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ارولوژی

گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Urology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

بیماری‌های داخلی

گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Internal Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

بیماری‌های عفونی و طب گرمسیری

گروه بیماری‌های عفونی و طب گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Infectious Disease and Tropical Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

بیهوشی

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Anesthesiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پزشکی اجتماعی و خانواده

گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پزشکی قانونی

گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پزشکی ورزشی

گروه پزشکی ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Sports and Exercise Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پزشکی هسته‌ای

گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Nuclear Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پوست

گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Dermatology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Plastic & Reconstructive Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

جراحی عمومی

گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of General Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

جراحی مغز و اعصاب

گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Neurosurgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چشم‌پزشکی

گروه چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Ophthalmology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

رادیو آنکولوژی

گروه رادیو آنکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

رادیولوژی

گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Radiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

روان‌پزشکی

گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Psychiatry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

زنان و زایمان

گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

طب اورژانس

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of  Emergency Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

طب سالمندی

گروه طب سالمندی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Geriatric Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

طب فیزیکی و توانبخشی

گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

طب کار

گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Occupational Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

کاردیولوژی

گروه کاردیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Cardiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

کودکان

گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  تهران، ایران

Department of Pediatrics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

گوش، گلو، بینی و سر و گردن

گروه و مرکز تحقیقات گوش،گلو، بینی و سر وگردن، پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، دانشکده پزشکی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، دانشکده پزشکی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

ENT and Head and Neck Research Center and Department, The Five Senses Health Institute, School of Medicine, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Skull Base Research Center, The Five Senses Health Institute, School of Medicine, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

نورولوژی

گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Neurology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

گروه‌های پایه

Basic Science Departments

آموزش پزشکی

گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Medical Education, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آناتومی

گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Anatomy, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ایمنی‌شناسی

گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Immunology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

بیوشیمی

گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Biochemistry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Medical Genetics, School of Medicine, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran

فارماکولوژی

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Pharmacology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فیزیک پزشکی

گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Medical Physics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Physiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Islamic Studies, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

میکروب‌شناسی

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ویروس‌شناسی

گروه ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Department of Virology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Template settings