خدایا! جهان پادشاه ی تو راست                   ز ما خدمت آید، خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی                          همه نیستند، آنچه هستی تویی

همه آفرید ست بالا و پست                   تویی آفریننده ی هرچه هست

                                                     خرد را تو روشن بصر کرده ای                       چراغ هدایت تو بر کرده ای

جهانی بدین خوبی آراستی                          برون ز آن که یاریگری خواستی

خداوند مایی و ما بنده ایم                          به نیروی تو یک به یک زنده ایم

رهی پیشم آور که فرجام کار                    تو خشنود باشی و من رستگار

Template settings