کارشناس

مقطع/ سال ورودی

شماره داخلی

کارشناس جایگزین

 

 

خانم ساریخانی

علوم پایه /99

3366

سرکار خانم ها  امامی - نجاتخواه - امیری تبار چکامه

 

خانم امیری تبار

علوم پایه /1400

3351

سرکار خانم ها امامی - ساریخانی - نجاتخواه چکامه

 

خانم نجات خواه

علوم پایه /1401

88622717

سرکار خانم ها امامی - ساریخانی - امیری تبار- چکامه 

 

خانم امامی

علوم پایه/1401

3358

سرکار خانم ها نجاتخواه - ساریخانی- امیری تبار- چکامه

 

 

خانم چکامه

علوم پایه/ 1402

88602229

سرکار خانم ها امامی - ساریخانی- امیری تبار – نجاتخواه

 

خانم عرب

خانم اجدری

فیزیوپاتولوژی

 

3354

سرکار خانم اجدری- سرکار خانم عرب

 

خانم رحمانی

کارورزی

3361

سرکار خانم ها اصغری - رحمانی

 

خانم اصغری

خانم عبدزاده

کارآموزی

3353

سرکار خانم ها رحمانی نانکلی

 

خانم بکتاشی

3377

سرکار خانم عبدزاده

 

خانم فاطمه نانکلی

فارغ التحصیلی

3350

سرکار خانم ها اصغری - رحمانی

 

Template settings