کارشناس

مقطع/ سال ورودی

شماره داخلی

خانم ساریخانی

علوم پایه /99

3366

خانم امیری تبار

علوم پایه /1400

3351

خانم طاهری نسب

علوم پایه /1401

88622717

خانم امامی

علوم پایه

3358

خانم نجات خواه

فیزیوپاتولوژی

3353

خانم عرب

 

88602229

خانم رحمانی

کارورزی

3361

خانم اصغری

 

 

خانم عبدزاده

کارآموزی

3354

خانم فاطمه نانکلی

فارغ التحصیلی

3350

خانم جعفرپور

کارشناس اعتباربخشی

3352

Template settings