کارشناسان

سمت

شماره تماس

سرکار خانم فشی

کارشناس مسئول

86703322

سرکار خانم طاهری فشی

مسئول پیگیری امور مربوط به رشته های آناتومی، میکروب شناسی و فیزیولوژی و ژنتیک

کارشناس آموزش

86703326

سرکار خانم دنیا رحمانی

مسئول پیگیری امور مربوط به رشته های فیزیک پزشکی، فارماکولوژی  و بیوشیمی بالینی

کارشناس آموزش

86703327

سرکار خانم شعبانی

مسئول پیگیری امور مربوط به رشته آموزش پزشکی

 مسئول سامانه پژوهشیار مسئول برگزاری جلسات شورای تحصیلات دانشجویان

کارشناس آموزش

86703328

سرکار خانم گل محمدی

مسئول پیگیری امور مربوط به رشته های ایمنی شناسی، انگل شناسی/ قارچ شناسی، ویروس شناسی/ مسئول سایت معاونت

کارشناس آموزش

86703328

Template settings