کارشناسان

سمت

شماره تماس

سرکار خانم فشی

کارشناس مسئول

86703322

سرکار خانم حیدری

( رشته ایمنی شناسی، آموزش پزشکی، بیوشیمی بالینی، فارماکولوژی)

کارشناس آموزش

86703355

سرکار خانم طاهری فشی

( رشته آناتومی، میکروب شناسی و فیزیولوژی)

کارشناس آموزش

86703320

سرکار خانم شعبانی

(رشته انگل شناسی و قارچ شناسی، فیزیک پزشکی، ویروس شناسی و ژنتیک)

کارشناس آموزش

86703323

سرکار خانم گل محمدی

(مسئول برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی/مسئول سایت معاونت/ مسئول سامانه پژوهشیار دانشجویان)

کارشناس آموزش

88602207

 

Template settings