شرح وظایف کارشناسان معاونت

 

 

  • انجام کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی مشتمل بر جذب، ارتقاء مرتبه، ارزشیابی کمی و کیفی، ترفیع پایه، امور مدیران گروه و ...

ردیف

پست

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

کارشناس مسئول

نظارت بر انجام امور معاونت

ارتقاء مرتبه

ارزشیابی

ادمین سایت

انجام کلیه امور محوله

مریم موسوی

86703409

2

کارشناس

مسئول دفتر

جذب

ارزشیابی

انجام کلیه امور محوله

زهرا چهاروطنی

88622592

86703401

3

کارشناس

ترفیع پایه

انجام کلیه امور محوله

تارا عالی پور

86703410

 

Template settings