شرح وظایف کارشناسان معاونت

 

 

  • انجام کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی مشتمل بر جذب، ارتقاء مرتبه، ارزشیابی کمی و کیفی، ترفیع پایه، امور مدیران گروه و ...

ردیف

پست

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

کارشناس مسئول

نظارت بر انجام امور معاونت

ارتقاء مرتبه

ارزشیابی

ادمین سایت

انجام کلیه امور محوله

مریم موسوی

86703409

2

کارشناس

 

 

حق محرومیت از مطب

انجام کلیه امور محوله

 

فاطمه عارفی

88622592

86703404

3

کارشناس

ترفیع پایه

انجام کلیه امور محوله

تارا عالی پور

86703410

 

 

 

 

 

 

4

کارشناس

 

سمانه چهار دولی

86703402

5

مسئول دفتر

 

انجام کلیه امور محوله

شبنم قلم آرا

86703401

 

Template settings