شرح وظایف پرسنل امور مالی دانشکده پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

شرح وظایف

1

خانم معصومه عباسی

کارشناس

86703470

صدور گواهی کسر از حقوق اعضاء هئیت علمی و پرسنل دانشکده
و پاسخ به استعلامات بانکی، بایگانی اسناد حسابداری، ثبت معاملات
فصلی در سامانه دارائی، صدور اسناد حسابداری حواله

2

آقای مهدی رحیمی فخر

کارشناس

86703463

پرداخت دیون اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده، ارسال لیست
ماهیانه بازنشستگان دانشکده، ارسال لیست جاری و معوقه بیمه،
پرداخت غذا و مسکن اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده،
صدور اسناد حسابداری مربوط به موارد ذکر شده

3

خانم معصومه بلوچی

کارشناس

86703472

انجام امور حق‌التدریس دانشکده، انجام امور رزیدنت،

4

خانم فریبا خانلو

کارشناس

86703469

پرداخت حقوق و دستمزد اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده،
ثبت اسناد حقوق و دستمزد و کسورات حقوق، تهیه موازنه حقوق
ماهانه، تهیه لیست بیمه خدمات درمانی اعضاء هیئت علمی و پرسنل

5

خانم زینت کریمی

کارشناس

86703474

ثبت اسناد حسابداری، رسیدگی و تایید نهایی اسناد ثبت شده امو مالی
کنترل ماهانه حساب‌ها رفع اشکالات موجود، تهیه و تنظیم گزارشات
 ارسالی از ستاد، تهیه و تنظیم تفریغ ماهانه، تهیه صورت‌های مالی

6

آقای میثم برناس

کارشناس

86703471

جمع داری اموال دانشکده پزشکی

7

آقای مسعود باباگل زاده امیر

کارشناس

86703474

رسیدگی اسناد حسابداری دانشکده پزشکی

 

 

Template settings