ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

شرح وظایف

1

خانم عفت حیدری

کارشناس

86703476

پرداخت سایر مزایای اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده(مبتنی
عملکرد، حق فنی، حق لباس و ...)

2

آقای محمدتقی شایگان نوید

کارشناس

86703468

اعتبارات، صدور چک، تهیه صورت مغایرت بانکی، ثبت اسناد
حسابداری مربوط به اعتبارات دریافتی از ستاد

3

خانم معصومه عباسی

کارشناس

86703470

صدور گواهی کسر از حقوق اعضاء هئیت علمی و پرسنل دانشکده
و پاسخ به استعلامات بانکی، بایگانی اسناد حسابداری، ثبت معاملات
فصلی در سامانه دارائی، صدور اسناد حسابداری حواله

4

آقای مهدی رحیمی فخر

کارشناس

86703463

پرداخت دیون اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده، ارسال لیست
ماهیانه بازنشستگان دانشکده، ارسال لیست جاری و معوقه بیمه،
پرداخت غذا و مسکن اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده،
صدور اسناد حسابداری مربوط به موارد ذکر شده

5

خانم معصومه بلوچی

کارشناس

86703472

انجام امور حق‌التدریس دانشکده، انجام امور رزیدنت،

6

خانم فریبا خانلو

کارشناس

86703469

پرداخت حقوق و دستمزد اعضاء هیئت علمی و پرسنل دانشکده،
ثبت اسناد حقوق و دستمزد و کسورات حقوق، تهیه موازنه حقوق
ماهانه، تهیه لیست بیمه خدمات درمانی اعضاء هیئت علمی و پرسنل

7

خانم زینت کریمی

کارشناس

86703474

ثبت اسناد حسابداری، رسیدگی و تایید نهایی اسناد ثبت شده امو مالی
کنترل ماهانه حساب‌ها رفع اشکالات موجود، تهیه و تنظیم گزارشات
 ارسالی از ستاد، تهیه و تنظیم تفریغ ماهانه، تهیه صورت‌های مالی

8

آقای میثم برناس

کارشناس

86703471

جمع داری اموال دانشکده پزشکی

9

آقای مسعود باباگل زاده امیر

کارشناس

86703474

رسیدگی اسناد حسابداری دانشکده پزشکی

 

Template settings