مسئول کمیته هماهنگی دفاتر برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی بیمارستانی:
دکتر کامبیز نوین متخصص رادیوانکولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

معرفی کمیته:
پیشرفت و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به تبع آن پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه، در کنار سیاست گذاری های بالا دستی نیازمند اشاعه فرهنگ صحیح آموزش در بین تمامی لایه های نظام دانشگاهی است. در این بین مراکز آموزشی درمانی به عنوان لایه های محیطی این نظام که در آنها آموزش به صورت به هم آمیخته با درمان و در مجاورت مستقیم با جامعه اتفاق می افتد، از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار می باشند. فلسفه وجودی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی هم دقیقاً همین موضوع است.
دفاتر توسعه آموزش که از ابتدای دهه هشتاد خورشیدی ابتدا در دانشکده­ ها مستقر شدند و به تدریج در چند سال گذشته در بیمارستان­ های آموزشی نیز پا به عرصه وجود نهادند، در واقع کانون­ های مجری سیاست­ های کلان آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بوده و نقش مهمی در تسری نواندیشی و نوآوری در عرصه آموزش علوم پزشکی دارند، به طوری که می توان از آنها به عنوان کانون های کوچک تفکر و توسعه آموزش علوم پزشکی نام برد. بدیهی است که دستیابی به اهداف آموزشی پیش بینی شده زمانی اتفاق می افتد که ارتباطی دو سویه و مؤثر بین این دفاتر توسعه آموزش بیمارستانی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و نیز مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه وجود داشته باشد.
نقش اولیه و اصلی کمیته هماهنگی دفاتر برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی بیمارستانی، پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها است و این نقش را با تعاملی سازنده با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه انجام می دهد. در نتیجه این تعاملات سازنده تحقق اهداف زیر مورد انتظار می باشد:

  1. بازنگری و شفاف سازی حیطه عملکردی و شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش بیمارستانی و جایگاه واقعی آن دفاتر
  2. تقویت ارتباط بین دفاتر توسعه مراکز آموزشی درمانی با دفتر توسعه دانشکده پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
  3. تشویق و جهت دهی دفاتر به برنامه محوری و هم راستایی با سیاست های آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  4. همکاری با دفاتر توسعه مراکز آموزشی جهت تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی
  5. ارائه خدمات مشاوره ای به دفاتر توسعه مراکز آموزشی
  6. کمک مالی و امکاناتی به دفاتر برای تأمین بخشی از نیازمندی ها
  7. کمک به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دفاتر توسعه آموزش
  8. توانمند سازی مدیر و همکاران فعال در دفاتر توسعه آموزش

 

Template settings