گروه آموزش پزشکی

گروه آموزش پزشکی

برای دیدن سایت برروی آدرس  https://mededdep.iums.ac.ir/   کلیک کنید


مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایران از اواخر دهه 60 و آغاز دهه 70 خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد. راه اندازی دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در این مرکز از اوایل دهه 80 شروع شد.
در سال 88 گروه آموزش پزشکی از مرکز مطالعات جدا شد و به طور مستقل در دانشکده پزشکی استقرار یافت و با تصویب سیاست پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی آموزش پزشکی توسط وزارت متبوع، اولین دوره ی دکترای تخصصی آموزش پزشکی در ایران در این گروه راه اندازی شد.
هم اکنون گروه آموزش پزشکی علاوه بر تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش دانشگاه همکاری گسترده دارد.

Template settings