گروه فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی

تاریخچه‌ی گروه

گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دهه 60 با حضور اساتید مدعو از سایر دانشگاه ها از جمله آقای دکترصادقی لویه،خانم دکتررسائیان،خانم دکتررستمی،آقای حکیمیان واحدهای نظری وعملی فیزیولوژی را ارائه می نمودند.
دراواخر دهه 60 آقای دکترهمایونفرو خانم دکتر بلوچ نژاد و در دهه های 70 لغایت 90 خانم دکتر نصیری نژاد،خانم دکتر نهاوندی،خانم دکتر جمالی،خانم دکتر ابوطالب،آقای دکتر پازکی،خانم دکتر نیکبخت وآقای دکترعزیزی به عنوان اساتید رسمی دراین گروه فعالیت خود را آغاز نمودند.مدیران گروه فیزیولوژی از دهه 60 تاکنون به ترتیب عبارت بودند از:
تا سال 1373 آقای دکتر صادقی لویه- از سال 1373 تا 1382 آقای دکتر همایونفر-از سال 1382 تا 1384 خانم دکتر بلوچ نژاد-از سال 1384 تا 1386 آقای دکتر همایونفر-ازسال 1386 تا 1389،و پس انتزاع از دانشگاه علوم پزشکی تهران یعنی از سال  1392 تا 1395 خانم دکتر ابوطالب- درسال 1396 آقای دکتر سلطانی واز آبان ماه 1396 تاکنون خانم دکتر بلوچ نژاد.
 در گروه فیزیولوژی،مقدمات راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در اواخر سال 1379 و مقدمات راه اندازی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و مرکز تحقیقات فیزیولوژی در سال 1383 فراهم شد و در حال حاضر گروه فیزیولوژی علاوه بر ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته (ایرانی و غیرایرانی)، مشغول تربیت دانشجویان فیزیولوژی در دو مقطع کارشناسی ارشد و Ph.D)) می باشد.

 

برای مشاهده سایت گروه بر روی آدرس https://dph.iums.ac.ir/کلیک کنید.

Template settings